Maria Schimkat's hjemmeside

 

Projektmedarbejder/jobkonsulent

Cand.Mag. i Dansk og Psykologi

Velkommen til min hjemmeside!  Her kan du læse lidt om hvem jeg er, og hvilke kompetencer jeg har at tilbyde i jobbet og i det daglige.

God fornøjelse!

Mvh.

Maria Schimkat

 

Kompetence- CV

 

Navn:   Maria Schimkat

E-mail: maria @ schimkat[dot]dk (OBS: Udskift dot med punktum, og slet mellemrum ved @, hvis du sender mig en mail).

Født:    03.05.1978

 

 

Hvem er jeg?:

Jeg er en snart 30-årig Aalborggenser – for tiden Nørresundbyrianer, som hører til den ikke-rygende race. Jeg har ingen børn, men 2 katte og en kæreste.

Jeg har i løbet af min uddannelse beskæftiget mig med meget forskellige emner, netop fordi jeg er uddannet cand. mag. i et hovedfag, samt et sidefag; dansk og psykologi – to fag som hænger glimrende sammen tværfagligt, men som hver for sig er meget forskellige. Denne forskellighed synes jeg naturligvis er en fordel, da jeg på denne måde har været vidt omkring både videnskabeligt og ikke mindst erkendelsesmæssigt.

Desuden har min erhvervserfaring, gennem de seneste års ansættelser, givet mig brede kompetencer, kendskab og erfaringer; særskilt i arbejdet med mennesker i relation til arbejdsmarkedet.

Jeg interesserer mig, udover ovenstående, meget for sang og musik, koncerter, kattedyr (og andre dyr :), naturen, billeder og digital billedbehandling, samt IT på et godt hobbyplan. Derudover har jeg som så mange andre danskere et godt hjerte for sund og god madlavning og synes selv jeg evner madkunsten på et fornuftigt niveau. Jeg mener sund og rigtig kost er en vigtig del af personlig velvære.

 

 

Personlige kompetencer:   

Arbejdsmæssigt:

 • Jeg er god til at planlægge og administrere min tid og mine opgaver fornuftigt.
 • Jeg abejder systematisk og målrettet, og formår at gå i dybden i en problemløsning.
 • Jeg fokuserer på alle de ressourcer, der er i en given gruppe, for at få det bedst mulige ud af samarbejdet. Jeg accepterer folks forskelligheder.
 • Jeg er god til samarbejde, såvel som selvstændigt arbejde. Jeg føler mig godt tilpas i begge arbejdssituationer og fungerer godt i en vekslen mellem de to arbejdsformer.
 • Jeg er god til nytænkning for at kunne skabe konstruktiv forandring. Forandring kan tit være en fryd, men er det selvfølgelig ikke altid.

 

 

Personligt:

 • Spændende udfordringer er det, der holder mig i gang.
 • Jeg ser hellere muligheder end begrænsninger. Derfor er glasset nu ikke altid halvfyldt (vs. halvtomt), det gælder også om at have realitetssans og vurdere om det er godt eller skidt, det der findes i glasset.
 • Jeg har et positivt livssyn og menneskesyn. Jeg tror på, at alle mennesker har evner og ressourcer, når blot man giver sig tid til at finde ind til dem. Livet er en gave og skal nydes.
 • Jeg respekterer at andre mennesker kan være anderledes og tænke anderledes end mig.
 • Jeg mener at humor er en vigtig del i hverdagen, da jeg mener det er sundt at smile og grine mindst én gang om dagen.

 

Faglige kompetencer:

 

Erfaringer:

  

HR/Opkvalificering/Undervisning:

 • Jeg har bred erfaring i arbejdet med de menneskelige ressourcer. Jeg har beskæftiget mig med såvel rekruttering; opkvalificering; vejledning; adfklaring mv.
 • Jeg har god erfaring med afklaring og opkvalificering af voksne, som har mistet kontakten til arbejdsmarkedet.
 • Jeg kan undervise og vejlede krævende voksne og unge i både større og mindre grupper.
 • Jeg har solid erfaring i at planlægge og udføre undervisningsforløb for både grupper, og forløb tilpasset den enkelte.

 

Kommunikativt/analytisk:

 • Jeg har stor erfaring i at formulere mig - skriftligt såvel som mundtligt - på en faglig, professionel måde.
 • Jeg har beskæftiget mig med ex. projektbeskrivelse; brochureudarbejdning; redigering af hjemmeside; udarbejdning af nyhedsbreve mv.
 • Jeg har stor erfaring i planlægning og udførelse af større og mindre analysearbejder.
 • Jeg kan arbejde tværfagligt.
 • Jeg er god til hurtigt at sætte mig ind, samt forstå ny viden på et givet område.

  

Videnskabeligt:

 • Jeg har stor indsigt i sociologiske samt psykologiske forhold vedr. individet, grupper, menneskelig udvikling mv.

 • Jeg har en bred indsigt i HR-teoretiske anliggender; ex.: Organisationspsykologi, forandringsprocesser; virksomhedskultur mv.

 • Jeg har stor viden omkring sprogbrug og tolkningen/virkningen deraf.

 • Jeg har beskæftiget mig indgående med moderne socialkonstruktionistisk videnskab, herunder blandt andet diskursteoretiske tilgange.

 

 

   Kurser/seminar:

 • 2007: Psykiatri for ikke-psykiatere / kommunikation med psykisk syge. Kursusforløb v. speciallæge i psykiatri; Jesper Karle, og konsulent, Birgitte W. Christiansen, fra Wärn kompetetenceudvikling.

 • 2007: Kognitiv metode. Kursusrække v. psykolog Morten Hecksher fra KognitivGruppen.

 • 2007: Modediagnoser (/den kvindelige sygelighed): Foredrag af neuropsykolog Lise Ehlers.

 • 2007: Certificeret Mentor Coach: ´Mentor for udsatte grupper på det danske arbejdsmarked’ (via Mentor Coaching A/S)

 • 2006:  Evalueringsmodeller og deres anvendelsesområder. Seminar via ECO Analyse A/S.

 • 2006: Mindre kursusrække i anvendelsen og forståelsen af den kognitive metode (v. Psykolog Antje Friis)

 • 2005: Kursus i forløbsplaner til brug i vejledningsforløb.

 • 2003: Grundkursus v/Ventilen Danmark. (Kursus i grundlæggende redskaber til brug i det frivillige sociale arbejde)

 • 2002: Kursus i formidling af Psykologi. (Psykologistudiet – Kurset omhandler didaktiske emner og problemer, når et fagpsykologisk stof skal formidles til forskellige grupper af deltagere.)

 • 2000: Kursus i formidling af Dansk. (Danskstudiet – Formålet med kurset er at give en teoretisk baggrund for at arbejde med formidlingsopgaver i teori og praksis.)

 

 

 

   Sprog

 • Engelsk A-Niveau, gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt.
 • Tysk B-niveau.

 

 

   IT-erfaring

 • Bruger af diverse kommunale IT-værktøjer (herunder AMS, Schultz, Blanketsystem, Ressourceprofilsystem, Jobnet mv.)
 • Kendskab til/har anvendt større databaseprogrammer til brug i vikarbranchen.
 • Microsoft Word og Internet på et højt brugerniveau. Er desuden bruger af web-programmerne Filezilla og Microsoft Frontpage. Desuden bruger af billedredigeringsprogrammet Paint Shop Pro.

 

 

   Kørekort/Bil

 • Lille kørekort: B.
 • Egen bil. Villig til at bruge egen bil i jobbet.

 

Uddannelse:

   1998-2004: Cand. Mag. i Dansk og Psykologi – Aalborg Universitet.  

   Projekter:

 • 1. sem.: Tekstanalytiske metoder: Analyse af postmodernistiske noveller (Naja Marie Aidt). Fokus på udsigelse, sprog og stil, tematik, forløbsanalyse.
 • 2. sem.: Medievidenskab: Analyse af filmen ’Tro, håb og kærlighed’. Fokus på udsigelse, lyd, billedets retorik, metaforik og symbolik.
 • 3. sem.: Sprogvidenskab: Sproghistorisk komparativ analyse af sproget i hhv. 1500-tallets bibel og den moderne. Inddragelse af ortografi, morfologi, syntaks og etymologi.
 • 4.sem.: Litteraturvidenskab: Analyse af tidlig modernistisk lyrik (Edith Södergran). Metaforisk fokus i forbindelse med interaktionsteori og kognitiv semantik.
 • 5. sem.: Mindre samt større studie i litteraturvidenskab.
 • 6. sem. Litteraturvidenskab: Analyse af den senere modernistiske lyrik (Henrik Nordbrandt). Inddragelse af literatur teori vedrørende denne type modernisme (det hæsliges æstetik, billedsprog, symbolik, metaforik).
 • 7.sem.: Subjektet  -konstitution og struktur. En bred psykologisk indsigt i selvets udvikling gennem tid.
 • 8.sem.: Psykologiske anvendelsesmetoder. Socialpsykologisk indsigt i fænomenet holdninger og fordomme. Inddragelse af relevante undersøgelser.
 • 9.sem. Integration af teori og praksis. Bred psykologisk samt organisatorisk indsigt i fænomenet: ’selvet i organisationer, som er under forandring’. Inddragelse af konkret case. Projektet er skrevet i samarbejde med Christian Steen og opnåede bedømmelsen 13. Læs projektet her:

   

 • 10.sem. Speciale: Titel: 'Virkelighedsbilleder i en verden af sprog. Italesættelser i et forum for integration' – En sprogvidenskabelig samt sociologisk analyse af håndbogen ’Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere i Danmark om det danske samfund’, fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Specialets ærinde er, gennem en kritisk diskursanalytisk vinkel, at redegøre for hvilke virkelighedsbilleder og menneskesyn håndbogen fremsætter hvad angår Danmark, danskerne, Danmarks nye medborgere og integrationen af disse i samfundet. I denne sammenhæng konkluderes der blandt andet på, hvilke sociale konsekvenser den analyserede sprogbrug kan siges at have for netop integrationen af Danmarks nye medborgere. Specialet er skrevet individuelt. Specialet fik bedømmelsen 10.

  Læs specialet her:

 
 

 

    1994-1997: Gymnasial matematisk uddannelse – Nr. Sundby Gymnasium.

 
Erhvervsmæssige kompetencer:
 • 2006-? : Projektmedarbejder/jobkonsulent i ’Jobteam’; Aalborg kommune; projektafsnittet. Jeg er ansat i projektet ’Individuel Virksomhedstræning’, hvor jeg arbejder med kompetenceudvikling af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (Projekt for ’Ny Chance’). Opkvalificeringen sker i tæt samarbejde med både private og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. Jeg har arbejdet med såvel udarbejdelse af projektbeskrivelse til brochure-udarbejdning, nyhedsbreve mv., samt selve igangsættelsen og nuværende drift af projektet. Desuden medvirkende i en arbejdsgruppe i forb. med en større undersøgelse (’Bro til arbejdsmarkedet’) af samarbejdet mellem Aalborg kommune og arbejdsmarkedets parter, omkring indslusning af svage ledige. Desuden medvirkende (pr. januar 2008) i implementering af nyt landsdækkende projekt ’Virksomhedscenter’; et indslusningsprojekt for svage ledige med kontraktbaseret virksomhedssamarbejde. Desuden medvirkende i følgegruppe vedr. udviklingen af projekter for ledige hos anden aktør. (Fast stilling)

 • 2006 : Socialfaglig konsulent/holdleder på RevalideringsCenter Binderup. Jeg forestod undervisning, vejledning og afklaring af sygedagpengemodtagere samt langtidsledige (forrevalideringsforløb). Desuden  jobvejledning af A-kasse ledige (AMI-forløb). I begge funktioner indgik praktiketablering og opfølgning af denne som en væsentlig del. Desuden grundig skriftlig afrapportering/udredning. Desuden udarbejdning af ny brochure, opdatering af hjemmeside, nyhedsbreve mv. (Midlertidig stilling: Jan-sep 2006).

 • 2005 : Personalekonsulent hos Manpower. Jeg foretog rekruttering af vikarer til lager- og industrivirksomheder. Annoncering, interviews og test af kandidater, samt match af disse til konkrete vikariater. Barselsvikariat. (Aug-dec 2005)

 • 2005: Produktionsskolelærer på Nibe/Støvring Produktionsskole i fagene dansk og matematik på FA- samt FVU-niveau. Herunder også individuel vejledning af de unge. Jeg planlagde og udførte undervisning for større og mindre grupper krævende unge (15-25 årige). Herunder eksamensaktivitet, deltagelse i pægagogiske aktiviteter mv. (Midlertidig stilling: Feb-juli 2005)

 • 2003-2004: Frivilligt socialt arbejde i Ventilen Danmark, som medarbejder/rådgiver i et værested for unge uden socialt netværk. Herunder planlægning af sociale aktiviteter.

 • 2002-2004: Postarbejder. Videokodning. Studiejob. Rustenborg Postcenter Aalborg. Arbejdet indebærer hurtighed (hurtig læsning) samt koncentrering i forbindelse med monotont arbejde.

 • 2000-2002: Salgsassistent. Studiejob. ComputerCity Aalborg. Service- og salgsminded arbejde, herunder også administrative opgaver (vedr. kassen/telefonomstilling mv.), samt oplæring af personale. Jeg deltog desuden i forskellige IT- og sælgerkurser. Jeg var med til opbygning samt åbning af varehuset.

 

Diverse billeder:

Vores katte; Palle og Åse